Pozwolenie na budowę – Porady

Niezależnie od tego co chcemy wybudować musimy pamiętać o tym, że zanim rozpoczniemy
jakiekolwiek prace na danym teranie, musimy zadbać o odpowiednie pozwolenia. Głównym i najważniejszym pozwoleniem jakie należy uzyskać jest pozwolenie na budowę.

Jak zdobyć pozwolenie na budowę? Co potrzeba, aby móc starać się o pozwolenie na budowę? Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać pozwolenie na budowę? Jakie czynności należy wykonać przed ubieganiem się o pozwolenie? Te i wiele innych pytań z pewnością zadaje sobie każda osoba, która chce podjąć się budowy. Może to być budowa domu, bądź budowa budynku pod działalność gospodarczą. Nie mniej jednak, do każdego z tych przypadków potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Od czego zacząć starania o pozwolenie na budowę?

Zanim jednak zaczniemy starania o pozwolenie na budowę, warto zdobyć istotne informacje dotyczące terenu na którym chcemy podjąć się inwestycji. Jedną z nich jest ustalenie, czy na danym terenie można w ogóle podjąć jakiekolwiek prace. Żeby to sprawdzić, należy od właściciela terenu, bądź urzędu gminy, miasta lub starostwa uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Może ono być umieszczone także na stronie konkretnego. Z tego dokumentu dowiemy się m.in.: jaki budynek można wybudować, jakie są wymagania względem działki- rodzaj zabudowy, liczba kondygnacji, kolor dachu i wiele innych. Jeśli plan nie został utworzony, wówczas należy wnioskować o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Jest on wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dokument ten jest bezterminowy. Okres oczekiwania na decyzje to ok. 2 tygodni. Warto dodać, iż o WZ może starać się każdy. W związku z tym warto zdobyć dokument przed kupnem terenu. Dzięki tym dokumentom wiadomo czy nasz budynek, który planujemy wybudować na danym terenie będzie odpowiadał warunkom jaki musi spełnić w danym miejscu. Jest to istotne również i przy procesie projektowania. Następną istotną decyzja o jaką musimy wystąpić (w przypadku budowy miejsca pod działalność gospodarczą), jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Staramy się o nią w przypadku, kiedy prowadzona przez nas działalność może mieć oddziaływanie na środowisko. Lista przedsięwzięć, która wymaga tej decyzji jest umieszczona w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Mapa do celów projektowych oraz projekt budynku

Oczywiście żaden budynek nie powstanie bez projektu. Zanim jednak do niego przejdziemy, należy uzyskać od geodety mapę do celów projektowych. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa na której naniesione są obrysy wybranego przez nas projektu budynku. Dobrze, kiedy zostanie również wykonane badanie geotechniczne, sprawdzające nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Oprócz tego niezbędny będzie wypis z rejestru gruntów dla swojej i sąsiednich działek. Dopiero posiadając powyższe elementy możemy przejść do etapu projektowania. Projekt powinien składać się z części opisowej, architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej. Zawierać także charakterystykę energetyczną oraz zgody na zmiany.
Architekt nanosi na mapie projektu zagospodarowania terenu granice działki/terenu, obrys i układ istniejących oraz projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, sposób doprowadzania i oczyszczania ścieków, infrastrukturę, układ zieleni z dokładnym określeniem wymiarów oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elementami. Jak i również odległości  projektowanego obiektu w stosunku do już istniejących. Co ważne projekt musi być wykonany zgodnie z panującymi przepisami prawa budowlanego, ale także podstawowymi przepisami BHP i PPOŻ. Może okazać się, że ze względu na charakter budynku obiekt musi spełniać jeszcze inne kryteria.

producent hal siedlce

Ile egzemplarzy musi mieć projekt budowlany?

Projekt musi posiadać cztery identyczne egzemplarze, ponieważ zostaje przekazany do urzędu, organu nadzoru budowlanego. Dwa natomiast zostają u właściciela projektu, który przy rozpoczęciu budowy przekazuje go kierownikowi budowy.

Jakiego architekta wybrać do projektowania budynku?

Architekt zajmujący się projektem budynku musi być wpisany na listę izby architektów i mieć uprawnienia do projektowania tego rodzaju budynków. Świadczy o tym zaświadczenie, które uzyskuje się we właściwej izbie samorządu zawodowego (w tym wypadku izbie architektów). Jest ono dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę. Zaświadczenie to musi być aktualne na dzień w którym projekt został opracowany.

Uzgodnienie ZUDP- co to jest i po co ono jest?

Uzyskanie warunków technicznych dostawy to także istotny element w procesie projektowania. W zależności od przeznaczenia budynku, będą wchodziły w grę takie media jak: prąd, gaz, woda, odpady ścieków oraz odpadów stałych. Osoba projektująca oprócz stworzenia projektu budynku, ma za zadanie stworzyć dokumentację do ZUDP, czyli Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Organ ten wydaje opinię, która zawiera informację na temat odległości między projektowanymi obiektami tj. budynki, sieci, zjazdy, a także graniczącymi obiektami. Decyzja wydana przez ZUDP może również zawierać dodatkowe punkty, które inwestor musi spełniać. Ich ilość i charakter zależy od budynku oraz jego przeznaczenia. W grę wchodzi również wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, bądź leśnej, wymaganie opinii konserwatora Zabytków lub Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Kiedy projekt budynku jest gotowy?

Przed zatwierdzeniem projektu, musi nastąpić jego sprawdzenie przez inwestora, oraz naniesienie ewentualnych poprawek przez architekta. Dopiero, kiedy każda ze stron zatwierdzi projekt, następuje jego zatwierdzenie. Zaadaptowany, gotowy projekt posiada projekt zagospodarowania terenu, inaczej mówiąc mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, zaprojektowaną zielenią.

Dokumenty potrzebne do wniosku na pozwolenie na budowę

Żeby przystąpić do złożenia wniosku należy mieć już pakiet następujących dokumentów:

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzja MPZP, bądź WZ,

– wypis z rejestru gruntów dla swojej i sąsiednich działek,

– projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez przepisy,

– warunki techniczne dostawy mediów

– zaświadczenie architekta z izby samorządu zawodowego

Dopiero posiadając powyższe dokumenty, możemy przejść do złożenia wniosku na formularzu urzędowym. Można je również znaleźć na stronach internetowych.

Jakie dane są konieczne na wniosku o pozwolenie na budowę?

We wniosku wpisujemy takie dane jak:

– dane inwestora,

– rodzaj inwestycji (dom, przedsiębiorstwo),

– adres miejsca budowy,

– oznaczenie nieruchomości.

Do wniosku dołączamy dokumenty, które są niezbędne do tego, aby organ mógł stwierdzić, czy budynek jaki chcemy wybudować spełnia wszystkie warunki oraz pozwalające na rozpoczęcie budowy.

Jak długo czeka się na pozwolenie na budowę?

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać odpowiedzi w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas starosta podlega karze grzywny 500 zł za każdy dzień zwłoki (wpłacanej do budżetu państwa). Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat od momentu wydawania ostatecznego pozwolenia. Po tym czasie wygasa i konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia.

Problemy z pozwoleniem na budowę

Może się zdarzyć, że w dokumentacji, która została złożona do urzędu wystąpiły błędy. Przez co organ nie może wydać pozwolenia. Wówczas inwestor otrzymuje czas na poprawienie dokumentacji. Jeśli nie spełni tych warunków, decyzja będzie negatywna. Natomiast po spełnieniu warunków wg przepisów urząd nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opłaty za pozwolenie na budowę

Przy staraniu się o pozwolenie na budowę należy mieć na uwadze również opłaty jakie należy pokryć. Ich wysokość zależy od tego jaki obiekt będzie budowany. Opłaty są pobierane za wydanie pozwolenia na budowę m.in. budynku przeznaczonego na prowadzenie przedsiębiorstwa(inna niż rolnicza i leśna), budynku do celów gospodarstwa rolnego.  Wówczas opłaty wynoszą dla przedsiębiorstwa- 1 zł/mkw użytkowy, jednak nie więcej niż 539 zł, zaś za gospodarstwo rolne 14 zł. Kwoty oraz warunki opłat znajdują się na stronie odpowiedniego dla obiektu urzędu.

Roboty budowlane po otrzymaniu pozwolenia na budowę

Wykonywane pracę są dokonywane na podstawie podpisanych umów. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac. Jeśli przy budowie będzie brało udział więcej niż 200 pracowników, obowiązkiem jest powiadomienie również inspektora pracy. Po wykonaniu tych czynności można rozpoczynać działania związane z budową.

Zakończenie prac budowlanych- pozwolenie na użytkowanie

Po zakończonych pracach budowlanych, należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jest to konieczne w momencie, kiedy chce się przystąpić już do użytkowania obiektu. Wniosek o pozwolenie składa się do Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z określoną opłatą. Oprócz tego należy powiadomić takie organy jak straż pożarna oraz sanepid. Zgłoszenie do tych organów dotyczy domów jak i przedsiębiorstw.

Co jeśli rozpocznie się budowę bez pozwolenia na budowę?

Rozpoczynając budowę bez pozwolenia na budowę można narobić sobie kłopotów, ale i kosztów. Działanie takie nazywa się samowolą budowlaną. Jeśli urząd dowie się o takim czynie, może nakazać rozbiórkę obiektu.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę zapraszamy do współpracy.